การบริหารจัดการคนดีในองค์การ

การบริหารจัดการคนดีในองค์การ
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารที่ค้นคว้าและศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของคนดีเพราะส่วนใหญ่ในการดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรหรืออัตรากำลังในองค์การต่างๆก็จะเน้นที่การจัดการคนเก่ง ผู้เขียนมีความเห็นว่าการจัดการคนดีน่าจะทำให้องค์กรมีความยั่งยืนได้มากกว่าเพราะ เราสามารถสอนคนดีให้เป็นคนเก่งได้ง่ายกว่า สอนคนเก่งให้เป็นคนดีการบริหารจัดการคนดีในองค์กรที่ได้ศึกษาค้นคว้าก็น่าจะเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การให้เกิดความสมดุลกันระหว่างการจัดการคนเก่งที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและการบริหารจัดการคนดีให้สามารถมีที่ยืนในองค์การได้อย่างภาคภูมิใจ อันจะส่งผลต่อการประสบความสำเร็จขององค์การที่จะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้