เรื่องราวในช่องว่าง

เรื่องราวในช่องว่าง Free!
Page 2 Page 3

ความใกล้ชิดที่มากเกินไป อาจทำให้เรามองไม่เห็นตัวเอง

เรื่องราวในช่องว่าง คือ บทกวีที่ถ่ายทอดออกมาเพื่อ
ย้อนมองกลับเห็นภายในตนเองอย่างชัดเจน
ถึงห้วงอารมณ์ความรู้สึก ที่ด่ำลึกภายในใจ
สถานที่ซึ่ง เราอาจจะละเลย ในบางครั้งครา

เพราะหัวใจไม่ชอบอยู่ในที่แออัด
แต่ปรารถนาที่ว่าง เพื่อจะได้มองเห็นกันและกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้