1พุทธกาล มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว

1พุทธกาล มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว Free!
Page 2 Page 3

กระแสการสร้างองค์ปฐมช่วงนี้มาแรงมาก มีหลายวัดที่สร้างองค์ปฐมไว้ให้ผู้คนมาบูชา นอกจากนี้ยังมีคำสอน มีพระธาตุขององค์ปฐมไว้ให้บูชาด้วย ตัวผู้เขียนไม่เชื่อในเรื่ององค์ปฐมเพราะขัดกับคำสอนในพระไตรปิฎกที่ว่าในยุคหนึ่ง ในพุทธกาลหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว เมื่อหมดยุคของพระพุทธเจ้าพระองค์เดิม คำสอน พระธาตุ สิ่งของต่างๆในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะหายสาบสูญไปทั้งหมดเสียก่อน พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จึงจะเกิดขึ้นในโลก การอ้างว่ามีคำสอน มีพระธาตุ ขององค์ปฐมจึงเป็นไปไม่ได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้