ระบบฟัซซีและโครงข่ายประสาทเทียม

ระบบฟัซซีและโครงข่ายประสาทเทียม
Page 2 Page 3

ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาระบบฟัซซีและโครงข่ายประสาทเทียม 070115808 (Fuzzy Systems and Neural Networks) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อค้นคว้าประกอบการศึกษา วิชาอื่น ๆ เช่น วิชาการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) วิชาการทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Mining) และวิชาโครงข่ายประสาทเทียมและระบบฟัซซี (Neural Network and Fuzzy Systems) ที่มีบรรจุอยู่ในหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยเนื้อหาประกอบด้วยศาสตร์หลัก ๆ ได้แก่ ระบบฟัซซีลอจิก โครงข่ายประสาทเทียม และระบบผสมโครงข่ายประสาทเทียมฟัซซี นอกจากนี้ ยังได้เสริมเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับแต่งระบบด้วยวิธีการค้นหาเชิงวิวัฒนาการ ได้แก่ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และการปรับด้วยอนุภาคเคลื่อนที่ ตำราเล่มนี้ยังได้เตรียมสคริปต์ภาษาแมทแล็บสำหรับการทดลอง เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจในการลงมือปฏิบัติจริง ผู้อ่านสามารถศึกษาทฤษฎีและทดลองรันโปรแกรมประกอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรมีการอธิบายเนื้อหาและพิสูจน์สูตรเพิ่มเติมในชั้นเรียน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรันโปรแกรมจำลองสถานการณ์ประกอบการอธิบาย ก็จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจดีมากยิ่งขึ้น และควรมอบหมายให้นักศึกษาทำการบ้านหรือแบบฝึกหัดท้ายบทและจัดให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ หรือทำโครงงานเพื่อให้เห็นการปฏิบัติในงานประยุกต์จริง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้