๑๐๑ ญาณทรรศน์ [สมเด็จพระญาณสังวร]

๑๐๑ ญาณทรรศน์ [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

       ประมวลวรคติธรรมและภาพศาสนกิจที่หาชมยากของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสต่างๆ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • จักรแก้ว ตนุนาถ
    16 Apr 16 13:57
    เล่มนี้วิเศษมาก กระชับ ธรรมะครบครัน
1