การทำบุญให้ทาน [วศิน อินทสระ]

การทำบุญให้ทาน [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3

บุญวาสนาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนบุญวาสนา 
แปลว่า ใช้ชีวิตกับบุญมาเป็นเวลานาน
ตรงกันข้ามกับบาปวาสนา
ซึ่งหมายถึงชีวิตของผู้ที่อยู่กับบาปมาเป็นเวลานาน 
ทำให้มีปัญหามากมีอุปสรรคมาก
ทำอะไรประสบความสำเร็จได้ยาก
ส่วนผู้มีบุญวาสนาอำนวยผลให้
ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จโดยง่าย
มีผู้ช่วยเหลือในกิจต่างๆ
ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

" การสั่งสมบุญจึงเป็นเหตุให้เกิดสุข
ส่วนการสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ "

( พระพุทธพจน์ )

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์วศิน

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้