"ข้อสังเกต" ที่แฟนซีรีส์เรื่อง พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ควรทราบ

"ข้อสังเกต" ที่แฟนซีรีส์เรื่อง พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ควรทราบ Free!

คำว่า “ถูกส่งมากำเนิด” เป็นวลีสั้นๆ ที่สะท้อนความต่างระหว่างคติพุทธ กับคติฮินดู อย่างชัดเจน 
ทั้งนี้เพราะ ในคติพุทธ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในฐานะ “ผู้มีบุญที่ถูกส่งมากำเนิด” 
หากแต่อุบัติขึ้นอย่างเป็นผลจากการสั่งสมบารมี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Vtham
    18 May 15 00:09
    ผมเป็นคนนึงที่ชื่นชอบหนังเรื่องนี้เช่นกัน แต่ก็มิได้มีความประณีตพอที่จะศึกษารายละเอียดของการกล่าวอ้างของหนังเรื่องนี้ ต้องขอบคุณผู้เขียน ที่ได้แสดงแง่มุมที่ไม่ได้มาจากจินตนาการ แต่ยังได้อ้างอิงหลักฐานสำคัญมาจากตำราทางพุทธโดยมิได้เสริมแต่งแต่ประการใด ผมเชื่อโดยส่วนตัวว่า หลาย ๆ คนรับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่จิตใจโดยไม่ได้คัดกรองและมิได้พินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ. นี้จึงเป็นเหตุให้ศาสนาพุทธถูกกลืนกินไปตามกาลเวลา อย่างรวดเร็ว เรื่องราวต่าง ๆ รอบตัวเราถูกเสนอในแง่มุมของผู้เสนอเท่านั้น หากเรารับฟังโดยไม่ประกอบด้วยสติ. เราก็จะกลายเป็นทาสของเรื่องราวนั้น ๆ โดยทันที ขอบคุณ ผู้เขียนที่ช่วยเตือนสติอีกครั้ง ครับผม
1