จุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557

จุลนิติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 Free!
Page 2 Page 3
  • 168 หน้า
  • 65.43 MB
  • 7 พ.ค. 2558
  • วุฒิสภา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จุลนิติ เป็นวารสารรายสองเดือน นำเสนอบทความ และผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอภินันทนาการ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้