อวิชชา

อวิชชา Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดเทปบันทึกเสียงจากการแสดงธรรมในเรื่อง อวิชชา ที่พระอาจารย์ชยธมฺโม ภิกขุ ได้เมตตาแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ แก่กลุ่มผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม ณ สวนธรรมะโพธิญาณ ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากในการทําให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง อันเป็นจุดเริมต้นที่สําคัญของการฝึกฝน ปฏิบัติ พัฒนาตน ของนักปฏิบัติทั้งหลาย เพื่อให้เกิดปัญญาและความเจริญในธรรมอันยิ่งขึ้นต่อไป 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของท่านชยธมฺโม (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้