ปัญญาอบรมใจ [หลวงพ่อทูล]

ปัญญาอบรมใจ [หลวงพ่อทูล] Free!
Page 2 Page 3

       อุบายวิธีปฏิบัติธรรมในทุกกาลทุกสถาน โดยใช้สติปัญญาอบรมใจให้เข้าใจในความหมายและปฏิบัติได้ทันที อีกทั้งอธิบายถึงธรรมะสัปปุริสธรรม 7 และเรื่องกาลามสูตร 10 ข้อ นำเหตุผลที่เป็นธรรมมาเป็นหลักพิจารณาด้วยปัญญา แล้วฝึกกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปตามธรรม 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อทูล 

ฟังเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้
อนุโมทนาธรรมทานจาก http://luangporthoon.net/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้