การคิดเชิงวิเคราะห์

การคิดเชิงวิเคราะห์
Page 2 Page 3

ให้น้ำหนักในเรื่องของการพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผล ทั้งในการ “จำแนกแจกแจง” “ตีความ” ข้อมูลที่ได้รับ “วิเคราะห์” ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อสามารถประเมินและตัดสินเรื่องที่คิดได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้