อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา [สมเด็จพระญาณสังวร]

อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

       อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนิพนธ์ไว้ต่างวาระต่างโอกาส ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้นำมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกัน 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้