โลกอาจรอดได้ แม้เพราะกตัญญูกตเวที [พุทธทาส]

โลกอาจรอดได้ แม้เพราะกตัญญูกตเวที [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 34 หน้า
  • 0.36 MB
  • 4 ก.พ. 2558
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       คนทุกคนในโลก มีชีวิตอยู่ได้ และมีความสะดวกสบายอยู่ได้ เพราะอาศัยความรู้ สติปัญญาความสามารถของผู้อื่นอันมีจำนวนมากจนนับไม่ไหว หากไร้ปัจจัยอันสำคัญนี้เสียแล้ว เราจะต้องตายแล้วตั้งแต่ออกจากท้องมาดาใหม่ ๆ เพราะไม่มียาจะกิน ไม่มีผ้าจะห่ม ไม่มีหลังคาจะอาศัย เขาไม่รู้จักหน้าค่าตาของผู้ให้กำเนิด การประกอบยา การทำเครื่องนุ่งห่ม การทำที่อยู่อาศัย และวิชาความรู้ต่างๆ แต่เขาก็เป็นหนี้บุญคุณของบุคคลเหล่านั้นมาเสียแล้วตัวแต่ในท้องแม่ ฉะนั้น คนทุกคนมีความผูกพันทางหนี้บุญคุณต่อกันและกันจนนับไม่ไหว โดยไม่ต้องกล่าวถึง บิดามารดาครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นหนี้บุญคุณอยู่เหนือศีรษะโดยตรงเลย แม้การที่คนในประเทศหนึ่ง ได้เป็นหนี้บุญคุณของคนในประเทศอื่น ก็เป็นสิ่งที่จะพิจารณาเห็นได้ไม่ยากเลย

อนุโมทนาธรรมทานจาก หนังสือชุดธรรมะใกล้มือ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้