การเข้าถึงพุทธธรรม

การเข้าถึงพุทธธรรม Free!
Page 2 Page 3

       ผู้ที่จะเข้าถึงพุทธธรรม ได้นั้น เบื้องต้นจะต้องทำตนให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เป็นประจำ ความหมายของพุทธธรรม คือ พุทธะ หมายถึงท่านผู้รู้ตามเป็นจริง จนมีความสะอาด สงบสว่างในใจ ธรรม หมายถึง ตัวการความสะอาด สงบ สว่าง ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ดังนั้นผู้ที่เข้าถึงพุทธธรรมก็คือ คนที่เข้าถึงศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง นั่นคือ สะอาดด้วย ศีล สงบด้วย สมาธิ และสว่างด้วยปัญญา 
       ทางเดินเข้าถึงพุทธธรรม ทุกๆ คนจะต้องออกเดินทางด้วยตนเอง เดินแทนกันไม่ได้ และต้องเดินไปตามทางแห่งศีล สมาธิ ปัญญา จนถึงที่หมาย ได้รับความสะอาด สงบ สว่าง พวกหมอหรือเภสัชกรปรุงยาปราบโรคทางกาย เรียกว่า สรีรโอสถ ส่วนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นใช้ปราบโรคทางใจ เรียกว่า ธรรมโอสถ การเดินทางเข้าถึงพุทธธรรมมิใช่เดินด้วยกาย แต่ต้องเดินด้วยใจจึงจะเข้าถึงได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้