นิพพานกถา

นิพพานกถา Free!
Page 2 Page 3

       นิพพานกถา ได้กล่าวถึงบุคคลที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา นั่นคือความหลุดพ้น หรือพระนิพพานนั่นเอง เป็นสิ่งที่ปุถุชนคนบอดจะเข้าถึงได้ยากยิ่ง มีเพียงพระอริยะเท่านั้นที่รู้เห็นได้ในชาตินี้ก่อนจะสิ้นชีวิต ไม่ใช่รู้เห็นได้เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระสูตรนับร้อยสูตรเมื่อครั้งทรงแสดงธรรมตามโอกาสต่างๆ แม้กระนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากอยู่ เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ชัดเจน ท่านอาจารย์มหาสีสยาดอ ท่านได้นำเรื่องนี้มาอธิบายไว้ทุกแง่ทุกมุม รวมถึงวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพาน ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีของท่านอาจารย์อีกเล่มหนึ่ง
       ในส่วนของการแปลเป็นไทย เพื่อให้หนังสือเล่มนี้พร้อมไปด้วยสาระ พระคันธสาราภิวงศ์ได้เพิ่มเชิงอรรถไว้หลายแห่ง ซึ่งอธิบายส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเพิ่มเติม จากพระไตรปิฎก อรรกถา ฎีกา เพื่ออธิบายให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเทียบเคียงจากหลักปริยัติธรรม และประสบการณ์จากการปฏิบัติอย่างแท้จริงให้เห็นชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้าต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้