พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ [พระพรหมคุณาภรณ์]

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       ปกใหม่ ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2556
       ...ปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะโดยความก้าวหน้าของวิทยาการทั้งหลายก็ดี โดยความบีบบังคับของการพัฒนา ที่ได้โยงมนุษย์และสังคมเข้ามาถึงธรรมชาติแล้วก็ดี ทำให้มีความจำเป็นที่จะเข้าถึงเอกภาพในทางวิชาการ...
       ...เมื่อถึงเวลาเช่นนี้แล้ว วิทยาศาสตร์จะรับหน้าที่นำมนุษย์เข้าสู่แกนร่วมสัมพันธ์ของวิทยาการนี้หรือไม่...
       ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระภิกษุ, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, คณะกรรมการจัดงาน และผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้