พระอานนท์เงาพระพุทธองค์

พระอานนท์เงาพระพุทธองค์ Free!
Page 2 Page 3

       พระอานนท์ พระพุทธอนุชา ชีวิตจากฆราวาสสู่การออกบวชศึกษาพระธรรม รับงานเลขานุการของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระอุปัฏฐาก รับใช้พระพุทธองค์ตลอดพระชนม์ชีพ หลังพุทธปรินิพพาน พระอานนท์ได้เพียรทางจิตจนหมดสิ้นกิเลศ บรรลุอรหันต์ สามารถเข้าร่วมปฐมสังคายนา คุณธรรมดีเด่นอีกมากของพระพุทธอุปัฏฐาก ผู้ได้ชื่อว่าตู้พระไตรปิฏกเดินได้ ผู้ได้ซึ่งสมญานาม เงาของพระพุทธองค์

หนังสือที่เกี่ยวข้อง "พระอานนท์ พุทธอนุชา" โดย วศิน อินทสระ
ดาวน์โหลด http://www.ebooks.in.th/ebook/11765/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้