FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis)

FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis)
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๆ สำหรับกำหนดแนวความคิดและวิธีการ ตลอดจนการดำเนินงานทีละขั้นตอนของ FMEA สำหรับการออกแบบและ FMEA สำหรับกระบวนการ เพื่อเป็นคู่มือประกอบการแก้ปัญหาในการวางแผนคุณภาพ การออกแบบคุณภาพ การแก้ปัญหาคุณภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์เพื่อการประเมินความเสี่ยง เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 คุณภาพและการออกแบบคุณภาพ บทที่ 2 ความหมายและแนวความคิด FMEA บทที่ 3 การวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ บทที่ 4 การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่อง บทที่ 5 การควบคุมกระบวนการ บทที่ 6 FMEA สำหรับการออกแบบ บทที่ 7 FMEA สำหรับกระบวนการ เหมาะสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคุณภาพ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ นักวิจัยสาขาวิศวกรรมคุณภาพ การออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมถึง blackbelt และ greenbelt ของ Six Sigma(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้