หลักคิดการศึกษาที่ถูกต้อง

หลักคิดการศึกษาที่ถูกต้อง Free!
Page 2 Page 3

       ขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลก ไม่เว้นแม้ประเทศซึ่งเคยเป็นผู้นำด้านการศึกษา ต่างประสบทุกข์จากปัญหาการศึกษาในประเทศของตนทั้งสิ้น จึงต้องดิ้นรนหาทางพัฒนาแบบลองผิดลองถูกกันตลอดมา
       ในฐานะที่ไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก จึงสมควรที่ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ พระภิกษุ
และประชาชน จะได้หันมาร่วมกันศึกษาหลักธรรมในส่วนที่ว่าด้วยการศึกษาให้เต็มที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป นี้คือที่มาของ “หลักคิดการศึกษาที่ถูกต้อง”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้