ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ

ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ
Page 2 Page 3

หนังสือ  ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ  ได้เรียบเรียงจากตำราหลาย ๆ เล่ม จาก 
ประสบการณ์การสอนดนตรี และได้ทำการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งกว่าจะออกมาเป็น
รูปเล่มที่เห็นอยู่นี้ เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์เมื่ออ่านแล้วสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้ทันที เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก และครอบคลุมหลักทฤษฎีดนตรีสากล
ขั้นพื้นฐาน สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล
ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาได้ หรือใช้เป็นคู่มือสำหรับนักเรียนดนตรี ครูดนตรี
นักดนตรี  ตลอดจนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • พนมเทียน
  20 Apr 20 21:48
  ได้ความรู้
 • nina
  6 Jan 14 19:38
  ถูกกว่าหนังสือเล่ม 50%
 • play together
  4 Jan 14 22:18
  เหมาะสำหรับอ่านเพิ่มความรู้ทางทฤษฎีดนตรี
 • kavin
  4 Jan 14 18:49
  ebook ดนตรีเล่มแรกของ Musico
1