Long Nan Booklet [December 2013-January 2014]

Long Nan Booklet [December 2013-January 2014] Free!
สล่าเมืองน่าน แอ่วน่าน
 • 16 หน้า
 • 4.29 MB
 • 17 ธ.ค. 2556
 • ล่องน่าน
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จุลสาร “ล่องน่าน” เป็นจุลสารรายสองเดือน จัดทำโดยโครงการ “การจัดการทรัพยากรทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมในเขตเมืองน่าน” ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • วีณา เมฆวิชัย
  18 Nov 14 14:47
  ถึงแม้จะให้คะแนนน้อยกว่าฉบับอื่นๆ แต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเช่นสล่าแป๋งวัดของท้องถิ่นนี้ก็สำคัญเหมือนกันนอกจากมีฝีมือทางด้านศิลปะแล้วยังได้สอดแทรกจินตนาการของตัวเอง หรืออาคมณ์ขันของตัวเองเข้าไปด้วย เช่านการปั้นลวดลายที่ประตูโบสถ์ที่วัดโดยทั่วไปก็จะปั้นสัตว์ในหิมพาน รูปหงส์. นก แต่ที่วัดหัวข่วงได้ปั้นตัวตุ๊กแกเพิ่มเข้าไปด้วย จากการอ่านฉบับนี้ทำให้รู้ว่าที่น่านมีควายเผือกด้วย และทราบความเป็นมาของวัดศรีพันต้น
1