พุทธวิถี

พุทธวิถี Free!
Page 2 Page 3

พุทธวิถี วิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า
หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
- เรื่องชีวิตของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนตรัสรู้
- การประกาศธรรมะแก่ประชาชน พระสูตรต่างๆ ที่สำคัญ
- ให้ความหมายและการอธิบายธรรมะ ตอบคำถามต่างๆ จากพระพุทธวจนะโดยตรง

ดร. พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ
เจ้าอาวาส และประธานคณะกรรมการอำนวยการ
วัดพุทธปัญญา
1157 Indian Hill Blvd., Pomona, CA 91767(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้