ยาชุบชีวิต

ยาชุบชีวิต Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเรื่อง “ยาชุบชีวิต” มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีสรรพคุณใช้แก้หรือป้องกันโรคทางกายและทางใจที่ยังไม่เกิดหรือเกิดขึ้นแล้ว เป็นยาที่ไม่มีวันหมดอายุ พระพุทธเจ้าทรงมอบมรดกธรรม คือ ธรรมโอสถไว้ ทรงเข้าถึงจิตใจของคนที่ทุกข์กายทุกข์ใจ ทรงประทานอุบายดับทุกข์ ทรงชุบชีวิตและเปลี่ยนชีวิตของคน ๆ นั้นให้เป็นคนละคน เมื่อได้น้อมจิตเข้าหาธรรมะด้วยศรัทธาที่ประกอบกับปัญญา ทุกข์โศกของผู้นั้นก็พลันหายไป และมีบทสวด “โพชฌังคปริตร” เพื่อสวดสาธยายให้ผู้ป่วยฟังเพื่อบรรเทาทุกขเวทนา ให้เกิดสติ มีจิตตั้งมั่นในพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้