คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา

คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา Free!
Page 2 Page 3

       ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้รับการจัดตั้ง โดยมติของเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ๓๓๘ แห่ง (จากจำนวนทั้งหมดทั่วประเทศ ๔๐๐ กว่าแห่ง) ได้จัดพิมพ์ คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา : สีลสิกขา จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ของพระพุทธเจ้า และตามแนวอรรถาธิบายในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรค (พร้อมทั้ง) ภาคผนวกเรื่องพระนิพพานตามพระพุทธดำรัสและอรรถกถา แจกจ่ายแก่สำนักปฏิบัติธรรม และองค์กร/สถาบันที่ให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนสำนักปฏิบัติธรรมใด จะเลือกใช้ธรรมอันเป็นอารมณ์สมถะ/วิปัสสนาใด ที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตน ก็ให้เป็นไปตามอัธยาศัยของแต่ละสำนักหรือของแต่ละบุคคลนั้นๆ

หนังสือที่เกี่ยวข้อง คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ศิริเทพ
    3 Jul 14 11:08
    ชอบ
1