หัวใจพระพุทธศาสนา

หัวใจพระพุทธศาสนา Free!
Page 2 Page 3

ธรรมโอวาทในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
-ปฐมเทศนา
-อริยสัจ
-ญาณ 3
-หัวใจพระพุทธสาสนา
-มรรคมีองค์ 8(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Mo
    30 Aug 13 03:45
    Good
1