หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา Free!
Page 2 Page 3

       พระนิพนธ์เรื่อง "หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา" นี้ เดิมใช้ชื่อว่า ธรรมโมวาท ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกแล้วไม่ได้พิมพ์อีก ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ทรงบรรยายไว้
       พระนิพนธ์เรื่องนี้เป็นคำอบรมพระนวกภิกษุประจำพรรษกาล ๒๕๑๘ อธิธโชภิกฺขุ ม.ร.ว.สุรธวัช ศรีธวัช นาคหลวง อุปสมบทปี ๒๕๑๘ บันทึกไว้จากการอบรมของสมเด็จพระญาณสังวร ที่พระอุโบสถประจำวัน แล้วโรเนียวแจกแก่นวกะทุกรูป จำนวน ๙๑ รูป
       เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงตรวจแก้ แล้วอนุญาต ให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์ปฏิการคุณแก่ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ อดีตผู้จัดการ โดยเสด็จพระราชกุศล ในงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๘ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม
       มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นว่า พระนิพนธ์เรื่องนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่หาความรู้ในทางธรรม และช่วยให้นวกภิกษุมีพื้นความรู้ทางธรรมที่ถูกต้อง จึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อความสะดวกแก่ผู้ต้องการต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • phanu
  26 Dec 18 23:21
  สาธุ
 • ก้อง
  4 Mar 18 23:50
  ขอบพระคุณผู้ที่เผยแพร่ และอนุโมทนาสาธุนะครับ
 • เอื้อง
  16 May 16 09:52
  ขอบคุณค่ะ
 • นางสุพิชฌาย์ พุ่มศิริ
  18 Feb 16 13:54
  ขอบพระคุณมากค่ะ
 • Ink
  4 Sep 13 13:00
  ขอบคุณมาก ครับ
1 2