วันคืนล่วงไปกับความดี

วันคืนล่วงไปกับความดี Free!
Page 2 Page 3

       "เพราะวันคืนล่วงไปล่วงไป ชีวิตเราก็ล่วงไปด้วย วันคืนที่ล่วงไปล่วงไป ก็ล่วงไปด้วยการสร้างคุณงามความดีเอาไว้ เพราะทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็เป็นของโลกทั้งนั้น ไม่สามารถจะติดตามเราไปได้ บุคคลที่ไม่ได้พิจารณาก็จะเกิดโมหะความหลงยึดอยู่ในโลกนี้ ยึดอยู่ในตัวเราหรือของของเรา ในที่สุดก็ตายไปอย่างเปล่าประโยชน์ แต่บุคคลที่มีสติมีปัญญาพิจารณาแล้วก็พยายามขวนขวายสร้างความดี"  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้