เขียนแผนธุรกิจ สร้างงบการเงินด้วยตัวเอง

เขียนแผนธุรกิจ สร้างงบการเงินด้วยตัวเอง
เนื้อหาภายในเล่มบางส่วน เนื้อหาภายในเล่มบางส่วน เนื้อหาภายในเล่มบางส่วน เนื้อหาภายในเล่มบางส่วน Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นคู่มือภาคปฏิบัติให้ผู้ที่ต้องการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) ในส่วนด้านการเงินด้วยตนเอง ซึ่งปรกติแล้วส่วนยากที่สุดของแผนธุรกิจ คือ ส่วนการเงินซึ่งต้องแสดงงบการเงินล่วงหน้า (Pro Forma Financial Statements) ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะสอนการแกะรอยแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) ของการสร้างงบการเงินล่วงหน้าแบบนักการเงินระดับมืออาชีพ โดยใช้กรณีศึกษา “บริษัท ไวน์ทูเดย์ จำกัด”

เนื้อหาอย่างย่อ :- ส่วนที่ 1 พื้นฐานทางด้านบัญชีและการเงิน อันประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน (Income Statement) งบดุล (Balance Sheet)  และงบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) ส่วนที่ 2 การสร้างแบบจำลองทางการเงินในการพยากรณ์ธุรกิจ (Financial Model) โดยใช้เพียงโปรแกรม EXCEL พื้นฐาน ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) และการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วยเครื่องมือทางการเงิน (Capital Budgeting)

ประวัติผู้เขียนอย่างย่อ :- กรรมการการเงิน/เลขานุการ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด, วิทยากร Certificate of Business Advisor ของ FPM และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้