กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย Free!
สารบัญ สารบัญ
  • 124 หน้า
  • 13.54 MB
  • 15 พ.ค. 2556
  • คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยเล่มนี้ มุ่งหวังให้เป็นแผนแม่บทที่จะสร้างความ เข้มแข็งให้กับการจัดการด้านอาหารในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ในมิติต่าง ๆ ทั้งความมั่นคง ด้านอาหาร คุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนอาหารศึกษา และนับเป็นจุดแรก เริ่ม ในอันที่จะสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรักษาศักยภาพด้านการผลิตอาหาร ของประเทศในระดับมหภาค และมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงอาหารในระดับจุลภาค หรือใน ระดับชุมชน อันเป็นรากฐานสำคัญของการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่าง เพียงพอของประชาชนคนไทยและยังเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามทฤษฎีเศรษฐกิจ พอเพียง

เว็ปไซค์คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ : www.tnfc.in.th 
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/Thaifoodcommittee
Twitter : https://twitter.com/tnfcsocial(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้