TAT Tourism Journal 2/2556

TAT Tourism Journal 2/2556 Free!
Page 2 Page 3
 • 76 หน้า
 • 12.67 MB
 • 23 เม.ย. 2556
 • นิตยสารการท่องเที่ยว
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Retro Market ในกระแส Nostalgia Tourism
สารบัญ
• สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ ปี 2555 และแนวโน้มปี 2556
• เส้นทางการก้าวกระโดดสู่การจัดการอย่างยั่งยืนและกรณีตัวอย่างเกาะสมุย
• ภาพตัวแทนของความเป็นไทย
• ทัศนะของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
• ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว ไทยในปี 2556
• Cruise Shipping Asia-Pacific 2012
• รายได้ก้าวกระโดด ด้วยอาหารไทย
• เที่ยวบนอาน
• เป็นไทย ไม่เป็นทาส
• โอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวไทยบนความท้าทายกับการก้าวสู่ AEC (ตอนที่ 1)
• อาเซียนมีทะเลยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก !

ฉบับก่อนหน้า
TAT Tourism Journal 4/2555-1/2556(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • chaiyuti shopngame
  24 Apr 13 14:48
  ชื่นชม
1