Java Network Programming (การเขียนโปรแกรมโครงข่ายด้วยภาษาจาวา)

Java Network Programming (การเขียนโปรแกรมโครงข่ายด้วยภาษาจาวา)
Page 2 Page 3
 • 349 หน้า
 • 13.58 MB
 • 22 ก.พ. 2556
 • ศูนย์หนังสือราคานักเรียน
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿350.00 ฿49.00

หนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นนำเสนอการเขียนโปรแกรมด้วยจาวาขั้นสูง ด้วยการเขียนโปรแกรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเกือบทุกแพลตฟอร์ม ทั้งที่เป็นแอพพลิเคชันเบส และเว็บแอพพลิเคชันเบส เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิดการเขียนโปรแกรมผ่านระบบเครือข่าย
-เครือข่ายคอมพิวเตอร์
-โมเดลสถาปัตยกรรมเครือข่าย
-ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
บทที่ 2 ซ็อกเก็ต
-ความหมายและความสำคัญ
-การจัดการอินเทอร์เน็ตแอดเดรส
-การจัดการข้อมูลผ่านยูอาร์แอล
-การเขียนโปรแกรมผ่านซ็อกเก็ตด้วยทีซีพี
บทที่ 3 เทรดและคอนเคอร์เรนซ์เซิร์ฟเวอร์
-โพรเซส
-เทรด
-การใช้งานเทรดด้วยภาษาจาวา
-คอนเคอร์เรนซ์เซิร์ฟเวอร์ด้วยมัลติเทรด
บทที่ 4 การใช้งานมิดเดิลแวร์ด้วยจาวาวคอร์บา
-มิดเดิลแวร์
-ออบเจกต์โอเรียลเตตมิดเดิลแวร์
-คอร์บา
-การเขียนโปรแกรมผ่านระบบเครือข่ายด้วยจา
วาคอร์บา บทที่ 5 จาวาอาร์เอ็มไอ
-ความหมายและหลักการของจาวาอาร์เอ็มไอ
-หลักการทำงานของอาร์เอ็มไอ
-การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยจาวาอาร์เอ็มไอ
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยเจดีบี
ซี -การเขียนติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษาจาวา
-ระบบจัดการฐานข้อมูล
-มายเอสคิวแอลแอลแอดมินิสเตรเตอร์
-การดาวน์โหลดเจดีบีซีไดรเวอร์และการติดตั้ง
ไดรเวอร์ -การเขียนโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล
บทที่ 7 จาวาเซิร์ฟเล็ต
-สถาปัตยกรรมและรูปแบบทั่วไปของเซิร์ฟเล็ต
-กลาสฟิซเว็บเซิร์ฟเวอร์
-โปรแกรมเน็ตบีน
-การใช้งานเซิร์ฟเล็ตด้วยโปรแกรมเน็ตบีน
-การใช้งานฐานข้อมูลด้วยจาวาเซิร์ฟเล็ต
บทที่ 8 จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ผู้สนใจ
  31 Dec 13 18:10
  เยี่ยมครับ
 • nuke
  27 Apr 13 17:34
  ☺ดีจังใช้งานได้จริง ขอบอก
1