เหตุ แห่ง ความสุข ความเจริญ

เหตุ แห่ง ความสุข ความเจริญ Free!
Page 2 Page 3

หนึ่งในโครงการ “ปลูกความคิดดีงาม” ๒๕๕๕
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา
ในวโรกาสแห่งปีพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และ
ในโอกาสครบรอบ ๑๖ ปี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อคุณภาพและคุณธรรมในเอเชีย”
www.eau.ac.th(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • โอดิน
    10 Feb 13 13:29
    อยากให้ทุกคนเห็แก่หนังสือบ้าง
1