สวดมนต์พุทธฤทธิ์ ชีวิตมงคล

สวดมนต์พุทธฤทธิ์ ชีวิตมงคล Free!
Page 2 Page 3
  • 15 หน้า
  • 3.67 MB
  • 11 ม.ค. 2556
  • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

 เสกสุขด้วย "พุทธมนต์" คุ้มครองตนด้วย "พุทธฤทธิ์"
           สร้างชีวิตเลิศล้นด้วย "พุทธมงคล 38" ประการ

**สารบัญ**
มงคลสูตร สูตรแห่งการดำเนินชีวิต
สูตรความสำเร็จแห่งชีวิต ๓๘ ประการ
มูลเหตุการเกิดมงคล
คำกลอนมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
ความหมายของคำว่า "มงคล"
ความหมายของ "มงคล" ในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี
"มงคล" คือบันไดสู่ความสำเร็จของชีวิต

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้