วิปัสสนาภูมิ

วิปัสสนาภูมิ Free!
Page 2 Page 3

       องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงสละพระองค์ในการบำเพ็ญเพียรถีงสี่อสงไขย์แสนมหากัปป์ เพราะทรงมีพระราชหฤทัยในอันที่จะนำสัตว์โลกทั้งหลายออกจากทุกข์ในสังสารวัฎฎ์ การที่จะตอบแทนพระคุณอันประเสริฐของพระองค์มีพระปัญญคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณได้นั้น คงไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐไปกว่าการที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้เดินตามปฎิบัติตาม มรรคาแห่งธรรมที่พระองค์ทรงวางไว้ เพื่อออกจากสังสารทุกข์ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา 
       พระองค์ทรงแสดงพุทธพจน์ไว้ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์แห่งเหส่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแห่งทุกช์และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปัฎฐานสี่ประการ”
       หนังสือ “วิปัสสนาภูมิ” เล่มนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่พุทธบริษัทผู้จักดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดาเพื่อก้าวพ้นจากสังสารวัฎฎ์ จะได้ใช้เป็นหลักในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐานสี่     (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • france
  3 Jan 13 15:38
  thank
 • lekk
  16 Dec 12 18:49
  ขอบคุณคะ
 • yut
  14 Dec 12 11:17
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
1