สรุปความคิดรวบยอด องค์การและการจัดการ เล่ม 1

สรุปความคิดรวบยอด องค์การและการจัดการ เล่ม 1
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้มีจุดเด่น สรุปความคิดรวบยอด เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการประหยัดเวลา ต้องการอ่านหรือทบทวนเฉพาะแนวคิดที่สำคัญ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้