หนังสือ เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงถูกหลักวิชาหรือไม่

หนังสือ เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงถูกหลักวิชาหรือไม่ หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 Free!
ท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือเพื่อสนับสนุนการปกป้องในหลวงและราชอาณาจักรไทย ได้ที่ โทรมือถือ : 0854441100 , 0854449009 Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการบอกถึงความจริงในหลักวิชาการเมืองการปกครองไทย เพื่อแสดงจุดยืนในหลักวิชา เกี่ยวกับ หลักการปกครอง และรูปการปกครอง ของประเทศไทย ที่เป็นประเทศรัฐเดี่ยว มีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเทศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้