จิตหลุดพ้นแล้ว ญาณย่อมมี

จิตหลุดพ้นแล้ว ญาณย่อมมี Free!
Page 2 Page 3

"อ๋อ... พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้
สิ่งเหล่านี้มันหลุดออกจากเรา
สิ่งนั้นมันไม่ต้องมี มันไม่ต้องมีจริงๆ
เมื่อมันมี เราไปยึด ไปถือเอา เรียกว่า อุปาทานนั่นเอง
เมื่อเรามีอุปาทานแล้ว ก็ยึดติดเท่านั้น
ดังนั้น คนติดนั้น จะไปสวรรค์ไม่ได้ ไปนิพพานไม่ได้"(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้