บทกวีนิพนธ์พุทธประวัติ

บทกวีนิพนธ์พุทธประวัติ Free!
Page 2 Page 3

สั ง เ ว ช นี ย ส ถา น
คือสถานที่ควรสักการะ เจริญจิตภาวนา
มีสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ได้แก่
๑. ลุมพินีวัน : สถานที่ประสูติ
สถานที่ตรัสอาสภิวาจาว่า
“เราเลิศที่สุด เจริญที่สุด ประเสริฐที่สุด”
๒. พุทธคยา : สถานที่ตรัสรู้
ทรงชนะมาร ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เอง
ตั้งจิตอธิษฐาน ความสำเร็จบรรลุมรรคผล
๓. สารนาถ : สถานที่แสดงธรรมจักร
ทรงหมุนกงล้อแห่งพระธรรมจักรให้เป็นไป
เปิดมิตร ปิดศัตรู แจกดวงตาเห็นธรรม
๔. กุสินารา : สถานที่ปรินิพพาน
ที่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิง
พระบรมสารีริกธาตุได้เกิดขึ้นในโลก
อยู่ได้ด้วยลมหายใจแห่งความไม่ประมาท

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดพระมหาชนก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้